Algemene voorwaarden - B2B

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN DWRS label BV

1. DEFINITIES

1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan DWRS label B.V.

1.2 Onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever of koper die met de leverancier een overeenkomst aangaat of wil aangaan of, aan of voor wie de leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op consumenten als op partijen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan een (schriftelijke) overeenkomst tussen DWRS label B.V. en een Afnemer.

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en leveringen van Leverancier.

2.2 De algemene voorwaarden van Afnemer zijn in geen geval van toepassing op de overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW Burgerlijk wetboek is DWRS label B.V. niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Afnemer voorkomende afwijkingen van DWRS label B.V. haar aanbod.

2.3 De tussen partijen overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2.4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.5 De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn voor de laatste keer gewijzigd op 25 mei 2018 en kunnen te allen tijde gewijzigd worden en gelden onder voorbehoud van druk- en typfouten.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaardingen bevatten. Afbeeldingen, kleuren, tekeningen en vermeldingen van maten zijn slechts indicaties. Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen.

3.2 Een overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer komt tot stand nadat Leverancier de bestelling van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Leverancier is gerechtigd om bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Wijzigingen van de overeenkomst kan slechts indien partijen dit schriftelijke overeenkomen.

3.3 Afnemer garandeert dat de aan Leverancier verstrekte gegevens juist zijn.

3.4 Annulering of wijziging van de order is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van de Leverancier.

3.5 Afnemer is in geval van annulering of wijziging van de order na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer door Leverancier te bepalen annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bestaan uit alle door Leverancier met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten, winstderving en overige schade.

3.6 Annulering of wijzigingen van de order is in ieder geval niet meer mogelijk in de periode van 14 dagen voorafgaande aan de leveringsdatum. In dat geval zal altijd de volledige hoofdsom, te vermeerderen met BTW verschuldigd zijn.

3.7 DWRS label B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens te presteren, van de Afnemer te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden voldaan.

3.8 De Afnemer is behoudens het herroepingsrecht (vgl. art. 4.1 van deze voorwaarden) - niet gerechtigd de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, tenzij DWRS label B.V. tekort schiet in haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst.

4. KOOP OP AFSTAND

4.1 In afwijking van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, kan de Afnemer indien en voor zover deze partij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en er sprake is van koop op afstand, als bedoeld in artikel 6:230o BW Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, na:

  •   de dag waarop deze consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of

  •   de dag waarop deze consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.

4.2 Deze Afnemer heeft geen recht van ontbinding bij:

de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

4.3 Ingeval van rechtsgeldige ontbinding vergoedt de Leverancier alle ontvangen bedragen en de leveringskosten. De Afnemer zal de kosten moeten dragen voor het terugzenden van de zaken in geval van uitoefening van het recht van ontbinding.

4.4 De ontbinding dient te allen tijde schriftelijk te geschieden (per e-mail, brief of fax).

5. PRIJZEN

5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

5.2 De door Leverancier genoemde prijzen zijn in Euro’s, dan wel indien dit separaat staat aangegeven in andere valuta en exclusief BTW, invoerrechten, bij in of uitvoer verschuldigde heffingen of belastingen, administratie, verzend en verzekeringskosten.

5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst verhoging van prijsbepalende factoren, zoals maar niet beperkt tot grondstoffen, materialen, onderdelen, energieprijzen, vervoerskosten, invoerrechten, salarissen of sociale lasten, optreedt, is Leverancier gerechtigd die kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan Afnemer.

6. LEVERTIJD

6.1 De door Leverancier opgegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Overschrijdingen van de levertermijn brengt geen aansprakelijkheid van Leverancier met zich mee en geeft Afnemer niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of de betaling van de producten te weigeren. Afnemer vrijwaart Leverancier van eventuele aanspraken van derden ter zake niet tijdig leveren door leverancier

7. VERZENDING

7.1 Levering geschiedt af magazijn/ af fabriek en alleen franco indien door leverancier

aangegeven.

7.2 Ingeval Leverancier op verzoek en namens Afnemer voor zending zorgdraagt, staat de wijze van verzending en de verzendroute ter keuze Leverancier. Leverancier is in dit geval niet aansprakelijk voor schadeveroorzakende gebeurtenissen, van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met de verzending plaatsvinden, tenzij er aan de zijde van Leverancier sprake is van opzet of grove schuld.

7.3 Leverancier is bevoegd in gedeelten de goederen te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan Afnemer worden gefactureerd.

7.4 Indien tussen partijen is overeengekomen dat door Leverancier op zaken en verpakkingen labels, etiketten en dergelijke aangebracht zullen worden, dient Afnemer ervoor zorg te dragen dat deze labels/etiketten en dergelijke uiterlijk binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst in het bezit van de Leverancier worden gesteld. Indien Afnemer daarvoor niet voor tijdige toelevering van labels etiketten en dergelijke zorgdraagt, heeft Leverancier het recht om de zaken zonder labels, etiketten en dergelijke aan Afnemer te leveren, zonder dat dit leidt tot enige gehoudenheid van Leverancier tot voldoening van enige (schade)vergoeding.

7.5 Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld.

7.6 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is de Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer of de overeenkomst, dan wel het onuitgevoerde deel ervan, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling is vereist te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding.

7.7 Afnemer staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats. Indien niet aan deze bepaling is voldaan, zijn de kosten voor het verrichten van (extra) werkzaamheden om tot levering over te kunnen gaan voor rekening van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. PRIVACY EN DERDEN

8.1 Ter uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst, is het voor DWRS Label B.V. noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens van Afnemer te verwerken en/of verstrekken aan derden. De gegevens zullen behoudens een wettelijke plicht - slechts worden verstrekt aan een derde wanneer DWRS label B.V. daartoe een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

8.2. Afnemer vrijwaart DWRS label B.V. voor elke schade die Afnemer lijdt doordat deze derde zijn verplichtingen uit hoofde van de verwerkersovereenkomst heeft geschonden.

8.3. De rechten van Afnemer ter zake voornoemde verwerking van haar gegevens zijn terug te vinden in de bijgevoegde privacyverklaring, welke klant voor de totstandkoming van de overeenkomst diende te accepteren.

8.4 Voor zover de door de Afnemer verstrekte gegevens persoonsgegevens van een derde betreffen, verklaart de Afnemer dat zij hiertoe gerechtigd is. Het is aan de Afnemer hiertoe een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Afnemer vrijwaart DWRS label B.V. voor mogelijke schade, in welke vorm dan ook, die derden lijden ten gevolge van deze

verwerking, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid door DWRS label B.V.

9. BETALING

9.1 Afnemer dient binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag zonder enige korting op de door leverancier op de factuur aangegeven bankrekening te voldoen.

9.2 Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer rechtswege derhalve zonder de verzending van een ingebrekestelling - in verzuim en rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Afnemer zal vanaf de dag dat zijn verzuim is ingetreden alle door de Leverancier gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke, ten lasten komen.

9.3 Leverancier is gerechtigd om directe betaling te verlangen dan wel te verlangen dat Afnemer zekerheid stelt voor de betaling of een door Leverancier te bepalen gedeelte van koopprijs voldoet voordat Leverancier het desbetreffende product levert.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Zolang Afnemer leverancier niet volledig betaald heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot betaling van alle facturen, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, vergoedingen van alle kosten en rente, alsmede schadevorderingen wegens tekortkoming in de nakoming door Afnemer, behoudt Leverancier zich de eigendom voor van de door haar Afnemer geleverde producten.

10.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren en deze te verzekeren tegen risico als brand, ontploffing, schade en diefstal.

10.3 Zodra Afnemer Leverancier volledig betaald heeft gaat de eigendom van het product over op Afnemer. Het staat Afnemer niet vrij om voordien zonder schriftelijke toestemming van Leverancier de producten te bezwaren, te verhuren, in bergruil af te staan of buiten zijn verblijf te verplaatsen. Afnemer is slechts met instemming van DWRS Label B.V. gerechtigd de producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of te leveren.

10.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er bij Leverancier gegronde vrees

bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Leverancier gerechtigd om de afgeleverde producten bij Afnemer weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. Afnemer verleent nu reeds onherroepelijke machtiging aan Leverancier, dat zij of door haar aan te wijzen personen, de plaats waar de producten zich bevinden, mogen betreden, teneinde de producten mee te nemen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en risico van Afnemer.

10.5 Afnemer is verplicht DWRS label B.V. terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen en/of producten waarop een eigendomsvoorbehoud van DWRS label B.V. rust.

11. RECLAMES

11.1 Afnemer dient na ontvangst van het product van Leverancier dit product meteen te inspecteren. Klachten met betrekking tot de door Leverancier geleverde producten moeten bij Leverancier zeven (7) dagen na ontvangst van goederen schriftelijk met een

nauwkeurige omschrijving van de klacht bij Leverancier worden ingediend op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Leverancier. Klachten ten aanzien van deelleveringen mogen niet worden uitgesteld totdat alle overeengekomen producten zijn geleverd.

11.2 Het staat Afnemer niet vrij een product te retourneren, voordat Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Acceptatie van retourzendingen mag door Afnemer nimmer als erkenning door Leverancier van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd. De kosten van retourneren zijn voor de Afnemer en de producten blijven zijn risico.

11.3 Indien een klacht wordt erkend, dan heeft Leverancier de keuze om de geleverde zaken te repareren, te vervangen of het factuurbedrag te crediteren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.4 Gedragen klachtparen die zullen worden teruggenomen door Afnemer worden door Afnemer verzameld en worden op een door de Leverancier te bepalen tijdstip en wijze retour genomen. Vergoedingen middels creditering vindt plaats zodra Leverancier de klacht - naar haar volledige eenzijdig oordeel - gegrond acht.

11.5 Gedragen klachtparen ouder dan 18 maanden na factuurdatum worden niet meer door ons in behandeling genomen.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer of derden.

12.2 Aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is in elk geval per gebeurtenis beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende contractsom (factuurbedrag exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat Leverancier ten zake van zijn verzekeraar

ontvangt.

12.3 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Afnemer zoals gevolgschades en gederfde winst.

12.4 Afnemer is gehouden Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Leverancier geldend mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen,

materialen of onderdelen, dan wel door toepassingen van werkwijze, welke aan Leverancier door of vanwege Afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

13.1 Indien Afnemer enige voor hem uit een overeenkomst met Leverancier voortvloeiende verplichting niet tijdig of behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aangevraagd, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of akkoord aanbiedt, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Leverancier is in voornoemde gevallen gerechtigd om hetzij het uitvoeren van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) - zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling is vereist - en betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. Het voorgaande laat onverlet het recht van leverancier om vergoedingen van haar schade te vorderen.

13.2 In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen worden de vorderingen van leverancier op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

14. OVERMACHT

14.1 In geval van overmacht heeft Leverancier het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens Afnemer op de schorten en alle overeenkomsten met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van het recht op betaling van de reeds verrichte werk en de gemaakte kosten en zonder behouden te zijn enige boete of schadevergoeding te betalen.

14.2 Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van DWRS label B.V. onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, mobilisatie, binnenlandse en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, natuurverschijnselen, brand, en andere ernstige storingen in het bedrijf van DWRS label B.V. of diens leveranciers of derden die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

15. GARANTIE

15.1 De Leverancier staat in voor de degelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen. Indien er sprake is van zaken welke geheel dan wel gedeeltelijk vervaardigd zijn uit natuurproducten kan er sprake zijn van afwijking van monsters. Voor zover daarbij sprake is van een binnen de branche gebruikelijke afwijking geeft zulks aan Afnemer geen aanspraak op retournering van de zaken dan wel op enige

(schade)vergoeding. Voorts staat Leverancier uitsluitend in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen indien deze zaken worden gebruikt op normale, zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften van de Leverancier en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Deze garantie geldt niet indien de Leverancier zaken van uitdrukkelijk overeengekomen mindere kwaliteit levert. Leverancier stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

15.2 Op garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage het

gevolg is van nalatig onderhoud of normaal gebruik. Bovendien kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer afnemer in gebreke blijft en niet aan zijn verplichtingen voldoet.

15.3 In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt, waaronder slijtage gevolg van normaal gebruik.

16. VERJARING

16.1 Voor de Afnemer verjaren alle rechtsvordering uit hoofde van de overeenkomst door verloop van in ieder geval twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden.

17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

17.1 De rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteurs- model en merkenrechten, met betrekking tot de producten van Leverancier mogen alleen met schriftelijke toestemming van Leverancier worden gebruikt ten behoeve van promotie- en/of publicatiedoeleinden, een en ander in de meest ruime zin des woords.

17.2 Afnemer is gehouden, zodra hij kennis neemt van het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Leverancier door derden, de Leverancier daarvan terstond in kennis te stellen.

18. TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Op alle overeenkomsten is uitsluiten Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Leverancier.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

DWRS label BV
Professor Eykmanweg 27 5144 ND Waalwijk Nederland

E-mail: info@dwrslabel.com KVK nr.: 64528472
BTW nr.: NL 855 705 322 B01

 

 

GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY

DWRS label BV

 

1. DEFINITIONS

 

1.1 In these general conditions, the Supplier is understood to mean DWRS label B.V., a private limited company, with its registered office at Frederik Hendrikhof 41, (5141 SG) Waalwijk, listed in the trade register of the Chamber of Commerce for Tilburg under number 64528472.

 

1.2 In these general conditions, the Customer is understood to mean any (legal) person who enters into or wishes to enter into an agreement with the Supplier and, in addition to this person, his representative(s), authorised representative(s), successor(s) in title, heirs and persons to or for whom the Supplier makes an offer or makes a delivery or presentation.

 

1.3 The Agreement is understood to mean the written agreement, which is concluded between the Supplier and the Customer, as well as any changes or supplements thereto.

 

2. APPLICABILITY

 

2.1 These conditions apply to all offers of, agreements with and deliveries by the Supplier.

 

2.2 The Supplier explicitly rejects the applicability of any general terms and conditions used by the Customer. The general conditions of the Customer shall never apply to the agreements between the Supplier and Customer. The Customer recognises that the applicability of these general conditions is essential for the Supplier to enter into the agreement.

 

2.3 These general conditions apply to all agreement(s) concluded between the Supplier and Customer, unless explicitly deviated from in writing.

 

3. OFFERS/AGREEMENTS

 

3.1 All offers of the Supplier are free of obligation, even if they contain a term for acceptance. Images, colours, drawings and indications of sizes are indications only. The Supplier accepts no liability for deviations.

 

3.2 An agreement between the Supplier and the Customer is concluded after the Supplier has confirmed the Customer's order in writing. The Supplier is entitled to refuse orders or to attach special conditions to delivery. The agreement can only be amended if the parties agree thereto in writing.

 

3.3 The Customer guarantees that the information provided to the Supplier is correct.

 

3.4 Cancellation or modification of the order is only possible after written consent of the Supplier.

 

3.5 In the event of cancellation or amendment of the order after an agreement between the Supplier and the Customer has been concluded, the Customer shall owe cancellation costs to be determined by the Supplier. These cancellation costs consist of all reasonable losses, lost profits and other damages suffered by the Supplier with a view to the execution of the order.

 

3.6 Cancellation or changes to the order is in any case no longer possible in the period of 14 days prior to the delivery date. In that case, the full principal sum, plus VAT, shall always be due.

 

4. PRICES

 

4.1 All prices quoted by the Supplier are in euro, unless stated separately in other currencies and exclusive of VAT, import duties, import or export levies or taxes, administration, shipping and insurance costs.

 

4.2 If after the conclusion of the agreement an increase occurs in price-determining factors, such as, but not limited to, raw materials, materials, parts, energy prices, transport costs, import duties, salaries or social security contributions, the Supplier is entitled to pass on these cost-price increasing factors to the Customer.

 

5. DELIVERY TIME

 

5.1 The delivery times stated by the Supplier shall never be regarded as strict deadlines. Exceeding the delivery time does not lead to liability on the part of the Supplier and does not entitle the Customer to cancel the order or to refuse the receipt or payment of the goods. The Customer shall indemnify the Supplier against any third-party claims in respect of late delivery by the Supplier.

 

5.2 Late delivery does not oblige the Supplier to pay any compensation. In the event of late delivery, the Supplier shall therefore be given notice of default in writing, stating a last reasonable term for delivery, except in case of force majeure.

 

6. DELIVERY

 

6.1 Delivery takes place ex warehouse / factory and only carriage paid if indicated by the Supplier.

 

6.2 If the Supplier arranges for delivery on request and on behalf of the Customer, the manner of delivery and the delivery route shall be at the election of the Supplier. In this case, the Supplier accepts no liability for any damage-causing events, of whatever nature, that occur during or in connection with the delivery, except in case of intent or gross negligence on the part of the Supplier.

 

6.3 The Supplier is authorised to deliver the goods in parts. Partial deliveries can be invoiced separately to the Customer.

 

6.4 If the parties have agreed that the Supplier shall affix labels, stickers and the like to goods and packaging, the Customer shall ensure that these labels/stickers and the like are made available to the Supplier at the latest within 7 days after the conclusion of the agreement. If the Customer does not ensure timely delivery of labels, stickers and the like, the Supplier has the right to deliver the goods to the Customer without labels, stickers and the like, without this leading to any obligation of the Supplier to pay any compensation (for damage).

 

6.5 The Customer shall take delivery of the goods at the time of delivery by or on behalf of the Supplier or at the moment that the goods are made available to the Customer.

 

6.6 If the Customer refuses to take delivery or fails to provide information or instructions that are necessary for the delivery, the Supplier is entitled to store the goods at the risk and expense of the Customer or may terminate the agreement, or the unfulfilled part thereof, without legal intervention and without notice of default being required, all this without prejudice to the Supplier's right to compensation.

 

7. PAYMENT

 

7.1 The Customer shall pay the invoice amount, without discount, within 30 days of the invoice date into the bank account indicated by the Supplier on the invoice. Deviations are only valid if agreed in writing.

 

7.2 The Customer is legally in default by the mere expiry of the payment term. From the day that the Customer is in default, all costs incurred by the Supplier, both extrajudicially and judicially, shall be for the account of the Customer.

 

7.3 The Supplier is entitled to demand direct payment or to require the Customer to provide security for the payment or pay a part of the purchase price to be determined by the Supplier before the Supplier delivers the goods concerned.

 

7.4 Settlement with the amounts owed by the Customer to the Supplier is excluded.

 

8. RETENTION OF TITLE

 

8.1 The Supplier reserves ownership of the products delivered by the Customer until the latter has paid the Supplier in full, including but not limited to payment of all invoices, also of earlier and later deliveries and services rendered, compensation of all costs and interest, as well as claims for damages due to default on the part of the Customer.

 

8.2 The Customer shall store the goods delivered under retention of title carefully and as the recognisable property of the Supplier and insure them against risks such as fire, explosion, damage and theft.

 

8.3 Ownership of the goods shall pass to the Customer immediately after payment in full to the Supplier. The Customer is not free to encumber, rent out, pledge or move the goods outside his domicile without the Supplier's written permission. The Customer is only entitled to sell or deliver the goods of which the Supplier is the owner to third parties, insofar as this is necessary within the framework of the Customer's normal business operations.

 

8.4 If the Customer fails to fulfil its obligations or if the Supplier has a well-founded fear that it shall not do so, the Supplier shall be entitled to have the delivered goods retrieved from the Customer. The Customer shall cooperate fully to this end. The Customer grants irrevocable authorisation in advance to the Supplier, that it or persons to be appointed by it, may enter the place where the goods are located, in order to take possession of the goods. All resulting costs are at the risk and expense of the Customer.

 

9. COMPLAINTS

 

9.1 The Customer shall inspect the goods immediately after receipt. Complaints with regard to the goods delivered by the Supplier shall be submitted to the Supplier in writing seven (7) days after receipt, with an accurate description of the complaint, failing which all liability on the part of the Supplier lapses. Complaints regarding partial deliveries may not be postponed until all agreed goods have been delivered.

 

9.2 The Customer is not free to return goods before the Supplier has agreed thereto in writing. Acceptance of returns may never be considered by the Customer as recognition by the Supplier of defects in the delivered goods or as recognition of liability. Return costs are for the account of the Customer and the goods remain at its risk.

 

9.3 If a complaint is acknowledged, the Supplier has the choice between repairing, replacing or crediting the delivered goods, without being obliged to pay any compensation.

 

9.4 Worn complaint goods shall be collected by Customer, whereby the complaints procedure of the Supply is observed. If necessary, they shall be returned at a time and manner to be determined by the Supplier at the Customer's expense. Returned goods shall be credited as soon as the Supplier - in its full unilateral opinion - considers the complaint to be well-founded.

 

9.5 No complaints shall be accepted with respect to worn complaint goods older than 12 months after the invoice date.

 

9.6 Complaints procedure: see Appendix A

 

10. LIABILITY

 

10.1 Except in the case of intent or gross negligence on the part of the Supplier, the Supplier shall not be liable for any loss incurred by the Customer or third parties.

 

10.2 Liability of the Supplier towards the Customer is in any case limited per event to the lowest amount of either the relevant contract sum (excluding turnover tax) or the amount that the Supplier receives from its insurer in respect of the event.

 

10.3 The Supplier is in no case liable for indirect damage (trading loss in the broadest sense of the word) of the Customer, such as consequential loss and loss of profit.

 

10.4 The Customer shall indemnify the Supplier against third-party claims if the resulting loss is caused by infringement of patents and/or copyrights, the use of drawings, data, models, materials or parts, or by applications of working method, which have been provided or prescribed to the Supplier by or on behalf of the Customer for the execution of the order.

 

 

11. SUSPENSION AND TERMINATION

 

11.1 The Customer shall be in default by operation of law if it fails to fulfil any obligation arising for it from an agreement with the Supplier in a timely or proper manner, is declared bankrupt, applies for a moratorium or bankruptcy, offers its creditors or a part of them a settlement or agreement, is not sufficiently creditworthy, its business is liquidated, is offered a debt restructuring arrangement under the WSNP, discontinued its current business, substantial part of its assets is seized.  In the aforementioned cases, the Supplier is entitled either to suspend the execution of the agreement or to terminate the agreement in whole or in part (and to claim back the goods delivered by it, insofar as not yet paid for) - without any judicial intervention or notice of default being required - and to demand payment of the executed part of the agreement and to demand advance payment for further delivery. The foregoing does not affect the right of the Supplier to claim compensation for any damages incurred.

 

11.2 The Supplier's claims against the Customer shall become immediately due and payable in the cases referred to in paragraph 1 of this article.

 

12. FORCE MAJEURE

 

12.1 In case of force majeure, the Supplier shall be entitled to suspend performance of all its obligations towards the Customer and to terminate all agreements with the Customer in whole or in part while retaining the right to payment for work already performed and costs incurred and without being liable to pay any penalty or compensation. Force majeure is understood to mean a situation in which the Supplier cannot fulfil its obligations towards Customer as a result of a shortcoming, attributable or otherwise, of a third party, for example, the Supplier or carriers.

 

13. GUARANTEE

 

13.1 The Supplier guarantees the soundness of the goods it delivers and the materials used therein. In the case of goods that are made entirely or partly from natural products, samples may be deviated from. Insofar as this involves a deviation that is customary in the sector, this shall not entitle the Customer to return the goods or to any compensation (for damage). Furthermore, the Supplier only guarantees the soundness of the goods it has delivered and the materials used for these goods if these goods are used in a normal, careful manner and in accordance with the instructions of the Supplier and the materials used therein, as well as for the purpose for which they have been produced. This guarantee does not apply if the Supplier delivers goods of an explicitly agreed lower quality. The Supplier shall determine whether the guarantee applies as well as the method of repair and/or delivery.

 

13.2 No claim under guarantee can be made if the defect or wear and tear is the result of negligent maintenance or normal use. Moreover, no claim under guarantee can be made if the Customer defaults and fails to fulfil its obligations.

 

13.3 In the event of replacement or compensation, account shall be taken of the use that has in the meantime been made of the delivered goods, including wear and tear as a result of normal use.

 

14. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 

14.1 The intellectual property rights, including copyrights, rights as referred to in the Uniform Benelux Law on Designs and Designs, Trademarks and Patent Rights, in respect of the Supplier's goods may only be used for promotional and/or publication purposes, all in the broadest sense of the word, with the Supplier's written permission.

 

14.2 The Customer shall immediately inform the Supplier as soon as it becomes aware of the use by third parties of intellectual property rights of the Supplier.

 

15. APPLICABLE LAW

 

15.1 All agreements are governed exclusively by Dutch law. Application of the Vienna Sales Convention is excluded.

 

15.2 All disputes between the parties shall exclusively be submitted to the competent court in the district in which the Supplier has its place of establishment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A. COMPLAINTS PROCEDURE

 

DWRS label BV has a complaints procedure and handles complaints in accordance with this complaints procedure.

 

Complaints shall be described clearly and in full and submitted to DWRS label BV. The Customer shall always send complaints to: info@dwrslabel.com.

Enclose the following information in the email:

 

Customer name

Article number complaint

Number of complaints

Photo of the complaint

 

Complaints submitted to DWRS label BV shall be answered by email within a period of 14 days, calculated from the date of receipt. If the complaint needs to be physically assessed, we will ask you to send it to us.

 

Returns which are not 'reported' or 'announced' will not be dealt with.